• AIS1.png
  • AIS2.png

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : อาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น

ที่ตั้ง : ถ. แจ้งวัฒนะ จ. นนทบุรี

พื้นที่ก่อสร้าง : 6,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2549

 

sti sth