• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

โครงการ : CW Tower Renovation Phase 2

เจ้าของ : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

พื้นที่ก่อสร้าง : 19,033  ตารางเมตร

ที่ตั้ง : ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : ธันวาคม 2559

sti sth