Article Index
Park 24
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน พฤศจิกายน 2560

โครงการ : Park 24

เจ้าของ : บริษัท พราวด์ เรสซิเด้นท์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด 1 จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร 2 สูง 51 ชั้น จำนวน 533 ยูนิต และ อาคาร 3 สูง 29 ชั้น จำนวน 300 ยูนิต ห้อง

ที่ตั้ง : ถ. สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ก่อสร้าง : 60,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 1,485 ล้านบาท

โครงการแล้วเสร็จ : ตุลาคม 2560

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน ตุลาคม 2560

Park24122017Park24122017Park24122017Park24122017Park24122017

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กันยายน 2560

Park24112017Park24112017Park24112017Park24112017Park24112017

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน สิงหาคม 2560

Park241060Park241060Park241060Park241060sti sth thaieng aksa saauto