Article Index
Q Sukhumvit
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ : Q Sukhumvit

เจ้าของ : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 40 ชั้น มีห้องพักอาศัย 273 ยูนิต จำนวน 1 อาคาร

ที่ตั้ง : ถ. สุขุมวิท (ซ. 6) กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : 65,750 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 2,983 ล้านบาท

โครงการแล้วเสร็จ : มีนาคม 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน เดือน มกราคม  2561

QSukhumvit032018QSukhumvit032018QSukhumvit032018QSukhumvit032018QSukhumvit032018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน เดือน ธันวาคม  2560

QSukhumvit022018QSukhumvit022018QSukhumvit022018QSukhumvit022018QSukhumvit022018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน เดือน พฤษจิกายน  2560

QSukhumvit012018QSukhumvit012018QSukhumvit012018QSukhumvit012018QSukhumvit012018sti sth