• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 99.jpg

โครงการ : The Nest

เจ้าของ : บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 1 อาคาร

พื้นที่ก่อสร้าง : 4,500 ตร.ม.

ที่ตั้ง : ซ. นายเลิศ กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

Under Construction

Project Completed

sti sth