• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 9.jpg

โครงการ : The Niche ID บางแค

เจ้าของ : บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 434 ยูนิต

ที่ตั้ง : ถ. เทอดไท บางแค กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : 20,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : ธันวาคม 2558

Under Construction

Project Completed

sti sth