• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน มีนาคม 2561

โครงการ : The PARQ

เจ้าของ : บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด

รายละเอียดโครงการ : อาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน สูง 16 ชั้น + ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

ชั้น 1-3 เป็นพื้นที่ร้านค้า, ชั้น 4-6 เป็นอาคารสำนักงาน และชั้น B1 – B2 เป็นที่จอดรถ

ที่ตั้ง : มุมถนนพระราม 4 และถนนรัชดาภิเษก

พื้นที่ก่อสร้าง : 132,397 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : 31 มกราคม 2563

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 2561

TheParQ042018TheParQ042018TheParQ042018TheParQ042018TheParQ042018

sti sth