Article Index
The Politan Breeze
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน พฤศจิกายน 2560

โครงการ : The Politan Breeze

เจ้าของ : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : เป็นอาคารพักอาศัยและที่จอดรถสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร และอาคารที่จอดรถสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

พื้นที่ก่อสร้าง : 40,000 ตร.ม.

ที่ตั้ง : ถ. สนามบินน้ำ จ. นนทบุรี

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ : 600 ล้านบาท

โครงการแล้วเสร็จ : เดือน เมษายน พ.ศ.2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  ตุลาคม 2560

Breeze122017Breeze122017Breeze122017Breeze122017Breeze122017

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  กันยายน 2560

Breeze112017Breeze112017Breeze112017Breeze112017Breeze112017

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  สิงหาคม 2560

Breeze1060Breeze1060Breeze1060Breeze1060Breeze1060sti sth thaieng aksa saauto