• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg

โครงการ : The Signature by Urbano (N7)

เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น จำนวน 253 ห้อง

ที่ตั้ง : ถ. พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ก่อสร้าง : 26,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : เมษายน 2559

Under Construction

Project Completed

sti sth