• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

โครงการ : Venezia  Hua-Hin

เจ้าของ : บจก. แฟชั่น วิลเลจ ดีเวลอปเมนนท์

รายละเอียดโครงการ : ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ จำนวน 7 อาคาร

พื้นที่ก่อสร้าง : 34,500 ตร.ม.

ที่ตั้ง : ถ. เพชรเกษม อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

sti sth