• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

โครงการ : Reflection Jomtien Beach, Pattaya

เจ้าของ : บมจ. เมเจอร์ ดีเวลล๊อปเม้นท์

รายละเอียดโครงการ : Residential Building

พื้นที่ก่อสร้าง : 70,000 ตร.ม.

ที่ตั้ง : หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2557

Under Construction

Project Completed

sti sth